2 3 Mari Love : Քեզնով
Մտքեր

Քեզնով

By Thursday, August 18, 2011

Ես քեզնով ապրող մի լուսավոր ջերմություն, դու ինձ կյանք տվող մի վառ արև:


Ես քեզ սպասող մի բուռ սեր, դու ինձ ստեղծող մի մեծ երկինք:


Ես քեզ նայող ու հիացող, քեզ համբուրող ու չկշտացող,


Քեզ մոտ ձգտող ու չհասնող, բայց քեզ սիրող, անվերջ սիրող մի փոքրիկ սեր:


Քեզնից մի կտոր շունչ, մի կտոր հույս, մի քանի միտք ու հազար շող գողացող ես


Ապրում եմ քեզնով լի այնտեղ, որտեղ դեռ չկաս:


Քեզ միշտ սպասող իմ երկնքում արև չկա, թե չկաս դու,


Անձրև կտեղա, բայց ինձ չի հասնի, ամպրոպ կլինի, բայց կլսե՞մ, ասա…


Կայծակից շանթահարված իմ երկինքը մի ճաք կտա,


Թե ինձ լքես ու հեռանաս:


Ու փորձիր կարել, կարկատել, կյանքի բերել,


Ճաքից անձրև կտեղա, արցունքալի մի հորդ անձրև,


Որ քո անունը կհառաչի, երկինքը քո անունը կկայծակի, ամպերս քո անունը կամպրոպեն:


Ես քեզնով ապրող մի լուսավոր ջերմություն, դու ինձ կյանք տվող մի վառ արև:


Ես քեզ սիրող, քեզնով ապրող, քեզ միշտ սպասող,


Անվերջ ու լուռ սպասող ամպրոպավախ մի սեր երկինք:

Նույն թեմայի մեջ

1 մեկնաբանություն