2 3 Mari Love : Քեզ
Մտքեր

Քեզ

By Tuesday, January 10, 2012

Սիրո բոլոր բառերը վերանում են, երբ կողքիդ եմ: Երբ կողքիս ես, աշխարհը կարծես իմն է: Եվ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ապրածս ամեն պահի համար, որովհետև այն լի է քեզնով, իսկ ես... Ես պարզապես սիրում եմ քո կողքին լինել, գրկել քեզ, երբեմն նայել աչքերիդ և ժպտալ, շատ ժպտալ: Քեզ հետ ես սովորեցի նորից ժպտալ, անկեղծ ժպտալ: Ես պարզապես սիրում եմ քո ներկայությունն իմ ամեն քայլում, մտքում, խոսքում: Հիացմունք է այն, ինչ ապրում եմ: Եվ անսահման երախտագիտություն. ամենքս սիրվելու իրավունք ունենք: Ես սիրում եմ այն իրավունքները, որ ունեմ քո կողքին: Ես պարզապես սիրում եմ քո ամեն մասնիկը, քո ամեն բառը, հայացքը: Ես սիրում եմ քո զայրույթը, քո ծիծաղը, այն, թե ինչպես են աչքերդ փայլում, երբ ժպտում ես: Ես կարոտում եմ քեզ, սակայն սիրում եմ կարոտս, որովհետև այն գեղեցկացնում է քեզ տեսնելու պահը: Ո՞վ կմտածեր, որ երջանկությունն այսքան պարզ բան է...

Նույն թեմայի մեջ

2 մեկնաբանություն